FAQs Complain Problems

समाचार

समाचार

निर्णयहरु

२०८० चैत्र १२ गते देखि चैत्र १८ गते सम्मको कार्यपालिका बैठकको निर्णय

२०८० चैत्र १२ गते देखि चैत्र १८ गते सम्मको कार्यपालिका बैठकको निर्णय

कार्यपालिका बैठक निर्णय - २०८०-५-४

कार्यपालिका बैठक निर्णय - २०८०-५-४

कार्यपालिका बैठक निर्णय - २०८०-५-४

मिति २०८०/०२/०४ देखि २०८०/०३/०८ गते सम्मका कार्यपालिका बैठक निर्णय

मिति २०८०/०२/०४ देखि २०८०/०३/०८ गते सम्मका कार्यपालिका बैठक निर्णय

मिति २०८०/०२/०४ देखि २०८०/०३/०८ गते सम्मका कार्यपालिका बैठक निर्णय

मिति २०७९-१२-०७ गते देखि मिति २०७९-१२-१४ गते सम्मका कार्यपालिका बैठक निर्णय

मिति २०७९-१२-०७ गते देखि मिति २०७९-१२-१४ गते सम्मका कार्यपालिका बैठक निर्णय

मिति २०७९-१२-०७ गते देखि मिति २०७९-१२-१४ गते सम्मका कार्यपालिका बैठक निर्णय

२०७९ कार्तिक देखि फागुन सम्मका कार्यपालिका निर्णय

कार्यपालिका निर्णय २०७९-२-१३

कार्यपालिका निर्णय २०७९-२-१३

कार्यपालिका बैठक निर्णय २०७९-०२-१०

नगर कार्यपालिकाकाे बैठक निर्णाय-२०७७/११/०७

नगर कार्यपालिकाकाे बैठक निर्णाय-२०७७/११/०७

नगर कार्यपालिकाकाे बैठक निर्णाय-२०७७/११/०७

नगर कार्यपालिकाकाे बैठक निर्णाय-२०७७/११/०४

नगर कार्यपालिकाकाे बैठक निर्णाय-२०७७/११/०४

नगर कार्यपालिकाकाे बैठक निर्णाय-२०७७/११/०४

नगर कार्यपालिकाकाे बैठक निर्णाय-२०७७/९/२३

नगर कार्यपालिकाकाे बैठक निर्णाय-२०७७/९/२३

नगर कार्यपालिकाकाे बैठक निर्णाय-२०७७/९/२३

नगर कार्यपालिकाकाे बैठक निर्णाय-२०७७/८/२३

नगर कार्यपालिकाकाे बैठक निर्णाय-२०७७/८/२३

नगर कार्यपालिकाकाे बैठक निर्णाय-२०७७/८/२३

नगर कार्यपालिकाकाे बैठक निर्णाय-२०७७/०७/२७

नगर कार्यपालिकाकाे बैठक निर्णाय-२०७७/०७/२७

नगर कार्यपालिकाकाे बैठक निर्णाय-२०७७/०७/२७